1. Tillämpningsområde

Simplex AB (nedan onlinetjänsten eller enkla.com) tillhandahåller endast kundens information, vi äger den inte och kommer aldrig att sälja den till tredje part. Kundens information kommer sparas enligt de lagar och regler som gäller (t.ex. GDPR) samt användas i statistisk analys i aggregerat format. Dessa villkor tillämpas vid användning av onlinetjänsten och dess telefontjänst, då kunden eller användaren på eget initiativ använder dessa eller då enkla.com per telefon tar kontakt med en kund eller användare som har tillgång till personliga koder. Om kunden är konsumentkund och använder i betaltjänstlagen (290/2010) definierade betaltjänster, tillämpas utöver dessa villkor även meddelandet om betaltjänster.

2. Koder och användarrättigheter

2.1 Elektronisk identifiering och elektronisk underskrift

Onlinetjänsten kan användas med hjälp av de metoder som godkänts av enkla.com, exempelvis Mobilt BankID, bostadsvärderingsverktyg eller kreditupplysningsföretag. Mobilt BankID är ett verktyg för elektronisk identifiering av en fysisk person och ett verktyg för elektronisk underskrift. När kunden eller användaren tar kontakt med enkla.com känner onlinetjänsten igen kunden och användaren genomMobilt BankID, och användaren och kunden känner igen enkla.com. Användning av koden motsvarar identifiering mellan kunden och enkla.com genom elektronisk identifiering. När enkla.com tar kontakt med kunden eller användaren per telefon känner de igen det telefonummer som enkla.com ringer ifrån och sätt att gå tillväga, som anges i allmänna villkor. Onlinetjänsten identifierar kunden och användaren genom den information som krävs för att ta kontakt och den information man får under telefonsamtalet. Användning av denna information motsvarar identifiering mellan kunden och enkla.com genom elektronisk identifiering.

När kunden eller användaren godkänner eller bekräftar den serviceförfrågan han eller hon gjort på onlinetjänsten genom sin elektroniska signatur, motsvarar detta en underskrift skriven för hand (elektronisk underskrift).

Kunden eller användaren och tredje part avtalar separat om de rättsliga följderna vid användning av onlinetjänstens identifierings- och internettjänsten.


2.2 Elektronisk representation

En fysisk person kan representera en kund i rollen som användare i onlinetjänsten om hans eller hennes koder innefattar användarrättigheter till de finansiella tjänsterna för den kund som representeras. Användarrättigheterna kan variera beroende på servicekanal och terminalanslutning. Användarens rätt att representera en kund kan baseras på en fullmakt, lagstiftning eller ett myndighetsbeslut. När man beviljas användarrättigheter ska man på begäran kunna visa upp de dokument för enkla.com som ligger till grund för rätten att representera kunden. Användaren sköter kundens ärenden för kundens räkning i dennes namn och på dennes ansvar. Kunden ansvarar för alla serviceförfrågningar som användaren har gjort via onlinetjänsten under användarrättigheternas giltighetstid. Onlinetjänsten ansvarar inte för skador som orsakas kunden eller användaren som beror på att användaren har använt eller förvarat koderna på ett vårdslöst sätt. Onlinetjänsten drar in användarrättigheterna på kundens eller användarens begäran. Online- tjänsten ändrar endast användarrättigheterna på kundens begäran. Kunden eller användaren måste omedelbart meddela enkla.com om han eller hon vill ta bort eller ändra användarrättigheterna. Användarrättigheterna dras in och kundens ansvar för användarens handlingar upphör då en anmälan kommit in till enkla.com, enkla.com har emottagit anmälan och enkla.com har fått tillräckligt lång tid på sig att genomföra ändringen. Onlinetjänsten har ingen skyldighet att meddela kunden eller användaren om att användarrättigheterna dragits in eller ändrats.


2.3 Förvaring av koder och ansvar för om de försvinner

Koderna är personliga och de får inte lämnas ut till andra personer, program eller tjänster. Kunden och användaren förbinder sig att förvara de användaruppgifter och konton som enkla.com godkänt omsorgsfullt i enlighet med användarinstruktionerna, och på ett sätt som förhindrar obehöriga från att få vetskap om dem eller använda dem. Kunden är ansvarig för att på ett omsorgsfullt sätt förvara dokument, koder, lösenord och dylikt som den innehar så att obehöriga inte kommer över dem. Online-tjänsten ber aldrig om information gällande dessa typer av uppgifter via e-post eller på annat sätt när enkla.com tar kontakt med kunden eller användaren. Känslig information får aldrig ges ut via e-post eller telefon till någon som frågar efter den, inte ens till enkla.com. Kunden eller användaren måste omedelbart meddela enkla.com om han eller hon får vetskap om eller misstänker att känsliga uppgifter till enkla.com eller informationen, telefon försedd med snabbidentifiering eller annan motsvarande identifikationsuppgift kan missbrukas eller har kommit till utomståendes kännedom eller besittning. Användningen av enkla.com kan spärras via spärrtjänst. Meddelandet ska lämnas utan dröjsmål:

- antingen personligen till enkla.com kontor under kontorets öppettider,
- till enkla.coms kundtjänst vardagar kl. 9-16,

3. Tjänsteutbud

Via onlinetjänsten erbjuds finansiella tjänster från enkla.com samt produkter och tjänster från tredje part. Tjänsteutbudet kan variera beroende på servicekanal, terminalanslutning och ställning. I online-tjänsten får kunden eller användaren konfidentiell information om de finansiella tjänster som finns, möjlighet att använda finansiella tjänster och att ingå avtal om nya finansiella tjänster så långt det är möjligt. Villkoren för serviceförfrågan som gjorts i online-tjänsten består av särskilda avtalsvillkor för finansiella tjänster och av dessa villkor. För de finansiella tjänsterna tillämpas främst de särskilda villkor som gäller för tjänsterna. Onlinetjänsten inhämtar även personlig information om t.ex. hushållet, värderingar, inkomster eller dylikt från tredje-part. Kunden godkänner att enkla.com får lagra och arkivera denna information vid tillfälle. Kunden godkänner att denna, och personlig information, sparas enligt lag i 5 år. Arkiverad information är ej sökbar i vardagliga system av t.ex. kredithandläggare. Av IT säkerhetsskäl förstår användaren att säkerhetspersonal måste ha tillgång till arkiverad personlig information av skäl så som penningtvätt eller i kontakt med finanspolis.

4. Immateriella rättigheter

Onlinetjänsten har äganderätt, upphovsrätt, varumärkesrätt och alla övriga immateriella rättigheter till materialet i onlinetjänsten om inte annat anges. Det är strängt förbjudet att låna, kopiera, spara, bearbeta, ändra, överföra, överlåta eller på annat utnyttja eller dra nytta av materialet eller delar därav utan att enkla.com på förhand givit sitt skriftliga tillstånd till det.

5. Kund-och hanteringsuppgifter

För att få information om vår dataskyddspolicy, besök enkla.com/policy.

5.1 Skyldighet att lämna uppgifter

Parterna är skyldiga att:
- lämna tillräckligt specifika personuppgifter och kontaktuppgifter, såsom namn, personbeteckning eller annan särskiljande beteckning, adress och telefonnummer.
- omedelbart meddela den andra parten om nya person-och kontaktuppgifter, om dessa ändras.

Parterna ansvarar för att uppgifterna är korrekta och uppdaterade. Ovan nämnda uppgifter om onlinetjänsten finns på enkla.coms webbplats. Kunden och användaren är skyldiga att omedelbart ge enkla.com information som påverkar kundens, användarens eller onlinetjänstens rättigheter eller skyldigheter, såsom uppgifter om kundens eller användarens: koder eller identifikationsdokument i de fall då de försvinner eller om någon obehörig får kännedom om dem.

- intressebevakning i de fall då sådan införs eller upphör, eller vid dödsfall.


5.2 Spara och förvara uppgifter

Onlinetjänsten har rätt att utan att särskilt meddela om det:
- spara och arkivera logguppgifter och serviceförfrågningar från användning av online-tjänsten.
- spela in och arkivera de samtal som förts mellan kunden och användaren i telefontjänsten.
- bearbeta informationen för analytisk och kommunikations syfte.

Uppgifterna om hantering och händelser i samband med användning av online-tjänsten utgör en del av onlinetjänstens kundregister. Uppgifter som hänför sig till identifiering sparas under den perioden som anges enligt lag. Övriga uppgifter sparas i så lång tid som krävs för enkla.coms riskhantering. Efter att den bestämda tidsperioden som gäller enligt lag eller fastställts av enkla.com löpt ut förstörs uppgifterna. Online-tjänsten har rätt att samla in information om bland annat:

- kundens eller användarens dator, såsom vilken version av operativsystem och webbläsare den använder
- de tjänster som kunden eller användaren använder genom session och hur dessa används.


5.3 Användning av uppgifter

Onlinetjänsten har rätt att använda inspelade telefonsamtal i bevisföring, för utvecklande av Kundtjänsten, i riskhanteringssyfte samt som bevis för att lösa eventuella tvister. När det gäller övriga inspelningar och data har enkla.com rätt att använda kunduppgifter och uppgifter om hanteringen i enlighet med de godtagbara användningssyftena för personregisterutdrag som enkla.com har. Onlinetjänsten kan kombinera kunduppgifter och kontakthistorik med uppgifter om besök på webbsidorna och applikationerna och spara denna information. Onlinetjänsten utnyttjar information som samlats in med säkerhetsapplikationer eller på annat sätt
- om kundens eller användarens dator för att skydda kunden och användaren mot säkerhet eller datasäkerhet attack och mot försök att missbruka tjänsten och för att utveckla datasäkerhet applikationer och näringsverksamhet, för uppföljning av online-beteende och för att erbjuda riktad marknadsföring samt för kontakt.
- om de tjänster som kunden eller användaren anlitar för statistiska ändamål och för att utveckla näringsverksamhet, för uppföljning av online-beteende och för att erbjuda riktad marknadsföring samt för kontakt.

Onlinetjänsten kan endast lämna ut (ej sälja) kunduppgifter till tredje part om kunden eller användaren, i enlighet med sina användarrättigheter, har gett sitt aktiva medgivande till det, så till vida det inte är direkt tillåtet enligt lag utan kundens medgivande eller online-tjänsten är skyldig till det enligt lag eller myndighetsbestämmelser.


5.4 Tillgång till uppgifter

Kunden eller användaren kan få tillgång till sparad information om hur onlinetjänsten använts eller lyssna på enskilda inspelade telefonsamtal genom att göra en förfrågan om det till enkla.com. Onlinetjänsten kan ge ut dessa uppgifter om:
- kunden eller användaren har identifierats på ett tillförlitligt sätt
- kunden eller användaren har rätt att få tillgång till uppgifter enligt sekretessvillkoren
- uppgifterna rör enskilda händelser och
- begäran om att få tillgång till uppgifterna görs på goda grunder

Onlinetjänsten tillhandahåller kostnadsfritt uppgifter och kopior på dokument om begäran rör en enskild händelse och begäran endast görs en gång om året. I annat fall har enkla.com rätt att ta ut avgifter och arvoden enligt separat prislista eller godkänd offert. Är fallet så att många kunder gör en förfrågan samtidigt har enkla.com rätt att dröja men skyndsamt hantera varje enskilt ärende.

6. Ansvarsfördelning

6.1 Information om finansiella tjänster

Onlinetjänsten ansvarar för att kunden får de nödvändiga uppgifterna om de finansiella tjänsterna i samband med serviceförfrågan, såsom uppgifter om produktbolag, avtalsvillkor och priser samt gällande nya avtal, information om villkoren för distansförsäljning enligt lagen. De finansiella tjänsterna är avgiftsbelagda om inte annat överenskommits. Onlinetjänsten debiterar kunden avgifter och arvoden enligt gällande taxa. Om inget annat överenskommits dras dessa från kundens nästkommande avi eller direkt från konto om kunden har ett konto med enkla.com. Kunden är medveten om att det kan förekomma tekniska fel som visar t.ex. fel pris eller dylikt. Vid misstanke om fel har kunden skyldighet att meddela onlinetjänsten. Onlinetjänsten skall då utreda huruvida en s.k. bugg föreligger i systemet. Onlinetjänsten har ingen skyldighet att meddela kunden om en sådan bugg är rättad eller bekräfta om funktionen omfattade av en s.k. bugg.


6.2 Utrustning, program, system och anslutningar

Kunden och användaren ansvarar för att de har den utrustning samt de program och system som krävs för att använda onlinetjänsten, såsom terminalutrustning, webbläsare och anslutningar, det vill säga dataanslutningar. Onlinetjänsten garanterar inte att man kan använda onlinetjänsten med den utrustning eller de program, system eller anslutningar som kunden eller användaren använder. Parterna är ansvariga för att införskaffa samt för användningen och underhållet av sin utrustning, sina program, system och anslutningar samt för utgifter och kostnader för dessa. Parterna ansvarar för att den utrustning, de program, system och anslutningar som används inte förorsakar någon skada, störning eller andra olägenheter för parterna eller för utomstående.


6.3 Säkerhet och informationssäkerhet

Information om vilka krav på utrustning och program som är nödvändiga för olika typer av hot mot informationssäkerheten finns också på Kommunikationsverkets webbplats. Kunden och användaren ansvarar för:
- att de har den utrustning och de program som krävs för att använda online-tjänsten samt ur datasäkerhetssynpunkt.
- uppdateringar av programvara och datasäkerhetsprogram och tillhörande kostnader och utgifter.
För att säkerställa en säker användning rekommenderar enkla.com att kunden och användaren:
- regelbundet läser säkerhetsanvisningarna på enkla.com och Kommunikationsverkets webbplats.
- så långt det är rimligt gör allt för att se till att utrustningen samt program, system och nödvändiga dataanslutningar är tillräckligt säkra samt att de och de nödvändiga informationssäkerhetsprogrammen uppdateras regelbundet. Onlinetjänsten meddelar om hot som gäller säkerheten eller aktiviteter med oärliga syften antingen utifrån den kontaktinformation som kunden eller användaren har lämnat eller generellt i online- tjänstens elektroniska kanaler.


6.4 Serviceförfrågningar

6.4.1 Online-tjänsten

Kunden eller användaren kan göra en serviceförfrågan i online-tjänsten. En serviceförfrågan är slutgiltig och oåterkallelig när ett meddelande skickats ut i onlinetjänsten om att begäran har tagits emot, om inte annat överenskommits. Kunden ansvarar för serviceförfrågningar som kunden gjort eller som gjorts av användaren med kundens koder för kundens räkning.


6.4.2 Meddelandesystem

Onlinetjänsten har rätt att skicka konfidentiell information till kunden eller användaren via meddelandesystem, bekräftad e-post adress, SMS, app-notis eller elektronisk legitimering utan särskilt tillstånd från kunden eller användaren.


6.4.3 Elektronisk brevlåda

Onlinetjänsten har rätt att skicka till kunden eller till användaren olika typer av personliga meddelanden och dokument i elektroniskt format till den elektroniska brevlådan när kunden har valt att börja använda elektronisk brevlåda eller kunden har befullmäktigat användaren att ta emot kundens meddelanden och dokument. Mer information om elektronisk brevlåda och en lista om meddelanden och dokument som ska skickas till den elektroniska brevlådan finns på enkla.com. Onlinetjänsten har rätt att andra denna lista som bestämd i punkt 7.1. Oavsett användningen av den elektroniska brevlådan:
- kan kunden eller användaren beställa meddelandet och dokumentet som sent till den elektroniska brevlådan i pappersformat mot en avgift enligt på prislista
- enkla.com har alltid rätt (i förekommande fall skyldighet) att, om den så önskar, skicka ut meddelanden och dokument i pappersformat till kunden och användaren.


6.4.4 Meddelandetjänster

Onlinetjänsten har rätt att utan kundens eller användarens samtycke skicka en påminnelse via SMS, app-notis, epost eller dylikt om en obekräftad serviceförfrågan gjorts via telefontjänsterna. Onlinetjänsten har dessutom rätt att skicka konfidentiell information som sms eller via vanlig e-post till kunden eller användaren, om detta avtalats på förhand. Om kunden har valt att börja använda onlinetjänstens meddelandetjänst, uppstår mellan onlinetjänsten och kunden ett avtal om meddelandetjänsten. På tjänsten tillämpas bestämmelserna om meddelandetjänster i dessa villkor och onlinetjänstens anvisningar som gäller tjänsten. Onlinetjänsten skickar med kunden avtalad information till det mobiltelefonnummer, den e-postadress eller annan elektronisk adress som kunden uppgett. Onlinetjänsten levererar informationen till det mobiltelefonnummer, den e-postadress eller annan elektronisk adress som kunden uppgett. Onlinetjänsten har rätt att lita på att de uppgifter som kunden lämnat är korrekta och uppdaterade. Kunden ansvarar för att det mobiltelefonnummer, den e- postadress eller annan elektronisk adress som kunden lämnat är i kraft och att uppgifterna är korrekta och uppdaterade. Kunden är skyldig att omedelbart underrätta enkla.com om det sker förändringar i dessa uppgifter. Den information som skickats via meddelandetjänsterna är konfidentiell och omfattas av banksekretessen. När kunden har valt att börja använda tjänsten har enkla.com rätt att skicka sådan information. Vid användning av vanlig e-post kan informationens oföränderlighet och sekretess inte garanteras. Användningen av e-post i meddelandetjänsterna sker på kundens eget ansvar. Kunden kan avsluta användningen av meddelandetjänsten genom att underrätta onlinetjänsten om saken via kundtjänsten eller brev till kontoret. När kunden slutar använda sin mobiltelefon, byter mobiltelefonnummer eller e-postadress, som med stöd av detta avtal fogats till meddelandetjänsten, ska kunden meddela det nya mobiltelefonnumret eller den nya e-postadressen till onlinetjänsten. I annat fall kan kundspecifika uppgifter som omfattas av banksekretessen komma till den nya nummer- eller e-postadressinnehavarens kännedom. För användningen av meddelandetjänsterna debiteras serviceavgifter enligt servicetaxan.


6.5 Begränsningar eller avbrott i tjänsten

6.5.1 Planerade avbrott i tjänsten

Onlinetjänsten har rätt att avbryta användningen av onlinetjänsten eller av enskilda finansiella tjänster, om det är fråga om ett planerat avbrott som onlinetjänsten meddelat kunderna om på förhand via onlinetjänsten.


6.5.2 Hot mot säkerheten och informationssäkerheten

Onlinetjänsten har rätt att av att säkerhetsskäl stoppa användningen av koder om de inte har tagits i bruk inom rimlig tid eller inte har använts under en längre tid. Onlinetjänsten har rätt att begränsa användningen av onlinetjänsten eller avbryta den för att skydda kunderna och användarna från hot mot säkerheten eller informationssäkerheten. Onlinetjänsten kan:
- ändra de krav på utrustning, program och verktyg som ställs för att använda online-tjänsten
- ändra säkerhetsnivån på inloggningarna eller avaktivera koder
- sakta ner på takten för uppdrag och övriga serviceförfrågningar via online-tjänsten och
- stoppa användningen av enskilda finansiella tjänster eller hela online-tjänsten
Onlinetjänsten har rätt att hindra kunder eller användare att använda enskilda finansiella tjänster eller onlinetjänsten om den utrustning eller de program, system eller anslutningar som kunden eller användaren använder orsakar skador, störningar eller på annat sätt äventyrar onlinetjänstens, kundernas eller användarnas säkerhet eller verksamhet.


6.6 Eget beteende

Onlinetjänsten har rätt att hindra kunden eller användaren från att använda koder, tjänsten eller Mobilt BankID om:
- Kunden eller användaren inte följer villkoren eller anvisningarna för online-tjänsten eller en finansiell tjänst eller
- Onlinetjänsten har välgrundade skäl att misstänka att onlinetjänsten eller den finansiella tjänsten används för olaglig verksamhet, i strid mot god praxis eller på ett sätt som kan orsaka skada för onlinetjänsten, tredje part eller utomstående. Om kunden eller användaren avsiktligt försöker att hindra, stjäla information, industrispionage eller försvåra användningen av online-tjänsten genom att vid upprepade tillfällen utan välgrundad anledning ta kontakt med enkla.com eller på annat sätt orsaka skada, olägenheter eller störningar för onlinetjänsten, kunderna, användarna, tredje part eller utomstående har enkla.com rätt att hindra kunden eller användaren från att använda koderna. Därmed kan enkla.com säga upp kundavtalet och få full ersättning för alla direkta och indirekta skador.


6.7 Genomföra och avbryta en serviceförfrågan

Onlinetjänsten ansvarar för att inom den överenskomna tiden genomföra de serviceförfrågningar som lämnats in genom användning av koderna. Onlinetjänsten är inte skyldig att genomföra serviceförfrågningar från en part som inte identifierats på ett tillförlitligt sätt.

Onlinetjänsten ansvarar för att sakinnehållet i de förfrågningar som kommer in till onlinetjänsten inte ändras inom ramen för onlinetjänstens kontrollsfär. Onlinetjänsten ansvarar inte för sådant som ligger utanför onlinetjänstens kontrollsfär, såsom skador som uppstår på grund av att en serviceförfrågan försvinner eller ändras i det allmänna informationsnätet. Onlinetjänsten genomför serviceförfrågningarna med utgångspunkt i den information som givits av kunden eller användaren. Kunden ansvarar för att uppgifterna i serviceförfrågan är korrekta. Om uppgifterna i serviceförfrågan är inkorrekta eller bristfälliga eller om de av en orsak som inte beror på onlinetjänsten inte kan genomföras är onlinetjänsten inte skyldig att genomföra serviceförfrågan och kan avbryta eller låta bli att genomföra förfrågan. Onlinetjänsten har rätt att låta bli att genomföra serviceförfrågan eller eller monitorera beteende om:
- kunden eller användaren inte följer villkoren eller anvisningarna för onlinetjänsten eller en finansiell tjänst eller
- enkla.com har välgrundade skäl att misstänka att online-tjänsten eller den finansiella tjänsten används för olaglig verksamhet eller på ett sätt som kan orsaka skada för kunden, användaren, enkla.com, tredje part eller utomstående.
Onlinetjänsten är inte skyldig att meddela om serviceförfrågan avbryts eller om onlinetjänsten låter bli att genomföra den av ovan nämnda skäl.


6.8 Fel och skador

6.8.1 Anmärkningar

Anmärkningar rörande onlinetjänsten eller en finansiell tjänst ska omedelbart göras till enkla.com, dock senast inom en (1) vecka efter att kunden eller användaren har upptäckt eller borde ha upptäckt orsaken till anmärkningen. En anmärkning rörande en finansiell tjänst ska göras direkt till [email protected]


6.8.2 Online-tjänstens tillgänglighet

Onlinetjänsten meddelar om störningar och avbrott i enkla.coms tillgänglighet på webbplatsen och/eller inloggningssidan för onlinetjänsten. Under den tid då serviceavbrott förekommer på onlinetjänsten kan man kanske använda andra tjänstekanaler, såsom telefontjänsten då dessa är öppna. För att onlinetjänsten ska kunna användas krävs det att kundens eller användarens dator uppfyller kraven i punkt 6.2 som gäller t.ex. webbläsaren eller Java-programvaran. Onlinetjänsten ansvarar inte för eventuella tekniska problem eller skador som beror på att kundens eller användarens dator inte motsvarar dessa krav eller på att kraven ger upphov till tekniska problem. Onlinetjänsten är inte skyldig att ersätta några skador i detta fall.

Onlinetjänsten har rätt att:
- stoppa användning av koder, en enskild terminalutrustning eller finansiell tjänst om tolkningen av den lag eller myndighetsbestämmelse som tillämpas har ändrats
- stoppa en enskild kund eller användare från att använda koder eller finansiella tjänster om kunden eller användaren har flyttat från Sverige, om kunden är bosatt i ett annat land än Sverige och om en ändring enligt online-tjänstens mening riskerar att orsaka enkla.com oförutsägbara rättsliga risker eller skadeståndskrav. Onlinetjänsten stoppar användning av koder om en kund eller användare, som har koder, avlider och enkla.com får kännedom om dödsfallet. Onlinetjänsten drar in användarrättigheterna till koderna om den kund som användarrättigheterna gäller, avlider och onlinetjänsten får kännedom om dödsfallet.


6.8.3 Indirekt skada

Online-tjänsten ansvarar inte på några villkor för indirekta skador såsom: förlorade inkomster, ränteförlust, uteblivna intäkter, räntekostnader, minskade affärer eller avbrott i affärerna, avtal mellan kunden och användaren eller tredje part eller sådana avtal som inte ingås eller andra anspråk som ställs på tredje parts kunder.


6.8.4 Force majeure

Parterna ansvarar inte för skador som orsakats av exceptionella omständigheter som parterna inte kan påverka och som på ett orimligt sätt försvårar parternas verksamhet. Parterna har rätt att avbryta sina åtaganden i enlighet med detta kontrakt under den tid som de exceptionella omständigheterna råder. Exceptionella omständigheter kan exempelvis vara:
- krig, krigshot, uppror eller upplopp.
- en arbetskonflikt såsom strejk, lockout, bojkott eller blockad, även i de fall då det inte handlar om parterna.
- störningar i den automatiska datahanteringen, dataöverföringen, övrig elektronisk kommunikation eller elförsörjningen, såsom elavbrott, trasiga kablar eller avbrott i dataöverföringen, som ligger utanför parternas kontrollsfär eller
- en naturkatastrof, epidemi, katastrof eller annat yttre hot av motsvarande kaliber som är oberoende av parterna
En part är skyldig att så snart som möjligt meddela den andra parten om exceptionella omständigheter som drabbat parten. Om den exceptionella omständigheten gäller enkla.com, kan online-tjänsten lämna meddelandet på sin webbplats eller i rikstäckande dagstidningar.


6.8.5 Avtal mellan kunden och tredje part

För produkter och tjänster från tredje part tillämpas enbart villkoren i avtalet mellan kunden och tredje part.

Onlinetjänsten:
- tar inte ställning till de uppgifter som lämnas, produkter och tjänster som erbjuds av tredje part eller säkerheten i de tjänster som erbjuds av tredje part.
- är inte en deltagande part i avtal mellan kunden och tredje part och ansvarar inte för förpliktelser, fel eller förseningar förknippade med det.
- garanterar inte tredje parts betalningsförmåga eller egenskaperna hos de produkter och tjänster som erbjuds av tredje part.


7. Ändringar

7.1 Tjänsteutbud

Onlinetjänsten har rätt att ändra avgifter, användaranvisningar, serviceutbud, utseende, innehåll, tillgänglighet och krav på utrustning och program för onlinetjänsten och de finansiella tjänsterna:
- utan att på förhand meddela kunden eller användaren
- börja tillämpa ändringen och
- vid behov upplysa kunder och användare om ändringarna på online-tjänstens webbplats.


7.2 Avtalsvillkor

Onlinetjänsten meddelar om ändringar av villkoren i detta avtal på onlinetjänstens webbplats om:
- ändringen beror på lag eller myndighetsbeslut,
- inte gäller omständigheter som regleras i lagen
- föranleds av online-tjänsten initiativ och ändringen inte väsentligen ökar kundens eller användarens förpliktelser i enlighet med detta avtal eller minskar dennes rättigheter. Ändringen träder i kraft när den publicerats på onlinetjänstens webbplats.
Om ändringen:
- inte beror på en lagändring eller ett myndighetsbeslut
eller
- görs på online-tjänstens initiativ och väsentligen ökar kundens förpliktelser i enlighet med detta avtal eller väsentligt försvagar dennes rättigheter, meddelar online-tjänsten kunden om ändringen av villkoren i detta avtal på förhand via onlinetjänsten eller med posten.
Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som anges i meddelandet, dock tidigast en (1) vecka efter att ett meddelande skickats ut till kunden. Om kunden inte godkänner ändringen kan han eller hon häva detta avtal. Kunden anses ha godkänt ändringen:
- om han eller hon har fått ett meddelande om ändringen och fortsätter att använda webb- eller telefontjänsten efter att ändringen trätt i kraft eller
- det har gått en (1) månad sedan meddelandet om ändringen skickades ut och kunden inte under den tiden har meddelat enkla.com att han eller hon inte godkänner ändringen.


8. Avtalets giltighetstid och upphörande

Detta avtal gäller tills vidare. Kunden eller användaren kan säga upp avtalet genom att omedelbart meddela enkla.com. Onlinetjänsten kan häva avtalet en (1) månad från och med att det sagts upp. Anmälan om uppsägningen kan göras via onlinetjänsten, med posten eller telefon. Onlinetjänsten slutför de uppdrag som har givits enkla.com under giltighetstiden för detta avtal. Kunden ansvarar för alla förpliktelser i enlighet med detta avtal och i samband med serviceförfrågningar som gjorts i kunden namn under uppsägningstiden. Kundens eller användarens rätt att använda onlinetjänsten upphör då uppsägningstiden löpt ut. Onlinetjänsten har rätt att häva detta avtal om användningen av onlinetjänsten eller en finansiell tjänst har avbrutits på grund av kundens eller användarens beteende, såsom felaktig användning eller ett allvarligt avtalsbrott. Onlinetjänsten meddelar kunden om hävandet av avtalet via onlinetjänsten eller med posten. Avtalet hävs då meddelandet om hävandet har gjorts.


9. Land, tillämplig lag och forum

Onlinetjänsten är upprättad på ett sätt som uppfyller de nationella lagarna och myndighetskraven i Sverige. Därmed:
- är onlinetjänsten enbart avsedd för den svenska marknaden,
- tillämpas alltid svensk lag i samband med detta avtal, onlinetjänsten och användningen av de finansiella tjänsterna oavsett från vilket land de används.
Om en tvist i anknytning till avtalet inte kan lösas genom förhandlingar löses tvisten i den tingsrätten inom vars domkrets enkla.com har sin verksamhets-ort eller sitt huvudsakliga administrationsställe. Alternativt i tingsrätten på den ort i Sverige där enkla.com har sin styrelse.


10. Kundrådgivning och kontrollmyndigheter

I frågor som rör onlinetjänsten bör man först ta kontakt med enkla.com genom att skicka en begäran om att onlinetjänsten tar kontakt, i kommunikationssystemet, via formulär på webbplatsen eller genom att ringa till telefontjänsten.

Alla rättigheter förbehålles.